Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2014

neverlookbackbicthes09
Nie wiadomo dlaczego, ale wszystko na świecie zaczyna się w poniedziałek.

neverlookbackbicthes09
Pozostaje z pustym kieliszkiem w ręku i czymś trudniejszym do napełnienia w środku. Czuje się już tylko nawozem pod roślinę, jaka często przekwita na grobie zwiędłej miłości. To rzadka roślina, a nazywa się szczęście.
neverlookbackbicthes09
Miałaś kiedyś sen tak realny, że gdy się obudziłaś, miałaś ochotę leżeć z zamkniętymi oczami, żeby nie przeminął?
Reposted bykinufa kinufa
neverlookbackbicthes09
Śmie­szy mnie sam fakt ,że miałabym być poważna..
neverlookbackbicthes09
Chcesz być szczęśliwy…?
Do­ceń to co posiadasz…
 
Reposted bykinufajustshineon
neverlookbackbicthes09
Tylko będąc daleko odczujesz, jak bardzo jest Ci ktoś bliski.
Reposted bykinufa kinufa
neverlookbackbicthes09
Ludzie zapomną co mówisz, zapomną co robisz, ale nigdy nie zapomną tego jak się przy Tobie czuli.
Reposted bypieczareczkakinufahuntrees94
neverlookbackbicthes09
Jeśli na kimś Ci zależy,nie patrz czy inni to zaakceptują
Reposted bypieczareczka pieczareczka

February 12 2014

neverlookbackbicthes09
Praw­dzi­wi przy­jaciele to ci, którzy są przy to­bie, gdy dob­rze ci się wie­dzie. Do­pin­gujący cię, cieszący się z twoich zwy­cięstw. Fałszy­wi przy­jaciele to ci, którzy po­jawiają się tyl­ko w trud­nych chwi­lach, ze smutną miną, ni­by so­lidar­ni pod­czas gdy tak nap­rawdę two­je cier­pienie jest po­ciechą w ich nędznym życiu. 
— Paulo Coelho
Reposted bypuszkamileny puszkamileny
neverlookbackbicthes09
Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość - tak, lecz nie przyjaźń. 
— Paulo Coelho
neverlookbackbicthes09
Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość - tak, lecz nie przyjaźń. 
— Oscar Wilde
neverlookbackbicthes09
Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.
Reposted byIzUuUazazel
neverlookbackbicthes09
Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię.
Reposted byIzUuU IzUuU
neverlookbackbicthes09
"Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach: Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. Z troską myślą o przyszłości, za­pomi­nając o chwi­li obec­nej i w ten sposób nie przeżywają ani te­raźniej­szości ani przyszłości. Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli. '
Reposted byenfermosmentalesazazel
neverlookbackbicthes09
Im bar­dziej poz­naję ludzi, tym bar­dziej kocham zwierzęta.
Reposted byazazel azazel
neverlookbackbicthes09
Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałos­ne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę, to zadzi­wiające. A żałos­ne są życia wszys­tkich po­zos­tałych. Więc jeżeli jes­teś żałos­ny, po­winieneś być wdzięczny lo­sowi, że jes­teś żałos­ny, bo być żałos­nym to wiel­kie szczęście.
— Woody Allen
Reposted byazazel azazel
neverlookbackbicthes09
Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy "jes­teś smut­ny". Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku - i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.
— Tadeusz Rittner
neverlookbackbicthes09
Trze­ba sie po­godzić z tym jak wygląda­my, a bliz­ny i ra­ny na pew­no nie do­dadzą nam pew­ności siebie 
Reposted bykinufa kinufa
neverlookbackbicthes09
If I could dream at all, it would be about you. And I'm not ashamed of it.
— Twilight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl